Pritiski na naravno okolje v Alpah so veliki, kljub temu pa ima varstvo narave v prostorskem načrtovanju in načrtovanju mobilnosti, turizmu ali kmetijstvu pogosto le podrejeno vlogo. Triindvajset občin, ki so članice Omrežja občin "Povezanost v Alpah", se je v okviru projekta dynAlp-nature odločilo naravi vrniti ustrezno vlogo in ji vnovič zagotoviti večji pomen. V nadaljevanju predstavljamo dva primera dobre prakse.

Italijanska občina Ardesio sodeluje pri projektu Biotska raznovrstnost in pokrajina na mizo, ki se izvaja v okviru programa dynAlp-nature in v okviru katerega skupaj z drugimi šestimi občinami kaže, kako je mogoče spodbujati lokalno in sonaravno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči. Od lokalne vrednostne verige na področju proizvodnje hrane pa je Adresio zaenkrat še zelo oddaljen, zato je s prebivalci pripravil posebno karto, ki je pregleden prikaz znanja in izkušenj prejšnjih generacij o pokrajini, naravni in kulturni dediščini ter upravljanju kmetijskih zemljišč. V preteklem letu so bili v ta namen opravljeni razgovori z več kot 200 prebivalci iz doline Val Seriana, trenutno pa je v teku analiza rezultatov, ki bo v kratkem predstavljena tudi javnosti.

Francoski Saint-Martin-de-Belleville je ena od šestih občin, ki so projektne partnerice projekta Ohranjanje, renaturacija in povečevanje vrednosti mokrišč. Ta se izvaja v okviru dynAlp-nature. Mokrišča so za varstvo narave eden od ključnih elementov. Med drugim zagotavljajo varstvo pred visokimi vodami in kot naravni filter za čiščenje vode prispevajo k dobri kakovosti vode. Občina Saint-Martin-de-Belleville je v preteklem letu organizirala različne oblike izobraževanja, uredila zaporo kanalov za odvodnjavanje in s tem omogočila vnovično oskrbo poškodovanih mokrišč z vodo ter izvedla vzdrževalne ukrepe, kot je bila odstranitev pašnih površin.

S posegi in ukrepi, izvedenimi v preteklem letu, se bo mogoče natančneje seznaniti na strokovni konferenci Omrežja občin v občini Saint-Martin-de-Belleville.