Občina Aschau im Chiemgau/D je bila v okviru projekta Klima.Fit vključena v proces načrtovanja trajnostnega razvoja.

Hitro spreminjanje življenjskih pogojev, ki je predvsem posledica zunanjih vplivov, postavlja alpske občine pred številne nove izzive. Posebej zapletene in dinamične so pri tem spremembe kot posledica podnebnih sprememb.

Ukrepi za varstvo podnebja in prilagajanje podnebnim spremembam vplivajo na vsa področja delovanja občine. Na poti k trajnostni prihodnosti je zato vse pomembnejše celostno in v prihodnost usmerjeno načrtovanje.

Prav tu pa vstopi omrežje alpskih občin „Povezanost v Alpah“ s projektom "Klima.Fit", ki ga financirata Zvezna agencija za okolje in Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov.

V sodelovanju s pilotnimi občinami je bil razvit "Kompas lokalnega razvoja" kot orodje za načrtovanje, ki pomaga občinam na njihovi poti k trajnostnemu načrtovanju razvoja.

Pilotna občina Aschau im Chiemgau: ekološka trajnost kot glavni cilj.

Aschau, bavarska občina na pol poti med Münchnom in Salzburgom, ponuja privlačne možnosti za rekreacijo in preživljanje prostega časa v naravi. Tako kot številne občine v alpskem prostoru se tudi Aschau na področju trajnostnega razvoja sooča z različnimi izzivi. Spodbujanje turizma, mobilnosti in gospodarstva v skladu z naravo in varstvom podnebja je že vrsto let v središču pozornosti razvoja občine.

Občina Aschau je del "Modelne ekoregije Hochries-Kampenwand-Wendelstein", katere cilj je krepitev trajnostnega kmetijstva - ekološka pridelava v povezavi z lokalno dodano vrednostjo. Korak v smeri trajnostnega razvoja na področju turizma predstavlja tudi "gorniška vas Sachrang". Sachrang je del občine Aschau in ena od gorniških vasi alpskih društev, ki si prizadeva za trajnostni alpski turizem.

Foto2_aschau

Copyright: Gemeinde Aschau

Vizija "Aschau 2035": Interdisciplinarno načrtovanje za večjo trajnost

Župan Simon Frank, ki je v projektu klima.fit sodeloval kot pilotna občina, je lahko podporo procesa uporabil za začetek celostnega razvojnega načrtovanja občine.

Na podlagi interdisciplinarnega sodelovanja politike in uprave je bila pripravljena celovita in obsežna analiza trenutnega stanja občine. Rezultati so služili kot usmeritev in podlaga za izdelavo vizij razvoja občine "Aschau 2035". Pri oblikovanju idej za prihodnost občine je bil cilj zagotoviti participativni proces. Tako je občina k udeležbi na tematskih delavnicah povabila tudi lokalno prebivalstvo. Pripravljeni so bili konkretni predlogi ukrepov na področjih "Sociale & izobraževanja", "Življenja & dela", "Gospodarstva &turizma", "Prostega časa &kulture" ter "Okolja &podnebja", ki so jih nato ocenili in po prioritetno razporedili predstavniki politike in občinske uprave.

Komunikacija in transparentnost

Bistveni element procesa je zaključna komunikacija skupaj doseženih rezultatov. Jedro vizije je predstavljeno kot kratek povzetek osnovne usmeritve razvoja občine na zgoraj navedenih tematskih področjih. Poleg tega so v poročilu predstavljeni postopek načrtovanja in podrobni rezultati. Na ta način sta sprejemanje odločitev in načrtovanje ukrepov transparentna.

Kompas lokalnega razvoja - usmeritev za alpske občine

Kompas lokalnega razvoja bo v prihodnosti alpskim občinam zagotavljal informacije, podporo in spremljanje izvajanja procesa občinskega načrtovanja, tako v občini Aschau kot tudi drugih pilotnih občinah.