Projekt, ki nudi podporo občinam pri uresničevanju konkretnih ukrepov na področju varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Občine se že dlje časa poziva, da v procesih na področju varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam prevzamejo vodilno vlogo. To velja še predvsem za občine v alpskem prostoru, kjer so posledice podnebnih sprememb pogosto katastrofalne. Za čim bolj učinkovito soočanje s temi izzivi je veliko občin že izdelalo strateške dokumente, kot na primer SEAP ind SECAP ali druge podobne dokumente s področja energetskega in podnebnega načrtovanja. Ker pa je možnih rešitev veliko, se občine pogosto spopadajo s težavami, kako na svojem področju najbolje udejaniti projekte za zmanjševanje emisij CO2. To v posameznih občinah vodi do zelo različnih situacij.

Izhajajoč iz zgoraj navedenih ugotovitev se je v mesecu februarju 2016 začel izvajati projekt Peace_Alps (Pooling local energy and climate efforts in the Alpine region), katerega cilj je s pomočjo Bottom-Up-principa pripomoči pri iskanju skupnih rešitev za obvladovanje omenjenih težav, s katerimi se soočajo številne občine.

Za dosego tega cilja je delovna skupina projekta PEACE_Alps, ki jo sestavlja 11 partnerjev iz 6 različnih evropskih držav, analizirala strateške dokumente na področju varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam skupno 355 občin, opravila 186 intervjujev in organizirala številne delavnice, v katerih je s pomočjo inovativnih metod skušala opredeliti tista področja, na katerih se občine srečujejo z največj ovirami.

Študija je pokazala, da se največje težave pojavljajo na treh glavnih področjih, in sicer so le-ta: energetsko knjigovodstvo in upravljanje, zmanjšanje energetske porabe v javnih zgradbah in objektih ter določanje ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni.

Razlogi za to so večplastni: pomanjkanje lokalnega osebja in pomanjkanje specifičnega strokovnega znanja, nizka finančna sredstva, omejena sposobnost ukrepanja ali kombinacija navedenih dejavnikov.

Na vseh omenjenih področjih ukrepanja je vsak izmed partnerjev, v tesnem sodelovanju z energetskimi strokovnjaki sodelujočih občin, razvil celo vrsto praktičnih orodij. Na področju energetskega knjigovodstva in upravljanja je bil izdelan praktični priročnik za zbiranje podatkov, ki so potrebni za izvedbo energetskega knjigovodstva, torej obračunavanja porabe energije v stavbah in komunalnih objektih. Kar zadeva zmanjšanje porabe v javnih zgradbah, je bila v okviru projekta zagotovljena storitev brezplačnega svetovanja za zbiranje in analizo podatkov o porabi in za izdelavo sanacijskega načrta za posamezne objekte v lasti občine. Za potrebe tretjega področja, to je določanja ukrepov za lokalno prilagajanje na podnebne spremembe, pa je projekt v sodelujočih občinah vzpostavil brezplačno svetovalno službo za razvoj ocene ranljivosti in tveganja ter za opredelitev ukrepov za prilagajanje.

Ukrepi so trenutno v fazi realizacije. V nadaljevanju naj bi rezultate projekta razširili v širšem alpskem prostoru s pomočjo kampanje za privabljanje novih udeležencev, ki jih zanima tovrsten pristop.

Dodatne informacije o projektu so na voljo na naslednji spletni strani.

Projekt PEACE_Alps finančno podpira program alpskega prostora INTERREG Evropskega sklada za regionalni razvoj.