Zamiranje kmetijstva botruje postopnemu zamejevanju prostora.

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. V okviru izvajanja projekta bodo v petih pilotnih regijah oblikovane ekipe, ki bodo delovale na področju naravne pestrosti.

Francoska pilotna regija "Communauté de communes Alpes Provence Verdon" in "PNR des Préalpes d'Azur" obsega območje združenja občin »Alpes Provence Verdon« in regijskega parka Préalpes d’Azur na skrajnem jugu francoskih Alp, med visokogorskim predelom in Azurno obalo. V sicer izrazito gorati pokrajini vlada sredozemsko podnebje. Z izjemo obmorskih občin je gostota prebivalstva v pilotni regiji razmeroma majhna. Zamiranje kmetijstva botruje postopnemu zamejevanju prostora.

Projekt speciAlps predstavlja platformo za spodbujanje vzajemne podpore in izmenjave dobrih praks in novih pristopov znotraj pilotne regije, ki se na krilih projekta nadeja oživiti sadovnjake, spodbujati prizadevanja za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter uvajati ukrepe za ohranjanje prostih površin in mehko revitalizacijo podeželja.

Dodatne informacije: 
www.pnr-prealpesdazur.fr (f)

http://www.ccapv.fr/ (f)

Projekt speciAlps poteka od Aprila 2017 do Marca 2020, finančno ga podpira nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU). Cipra vodi projekt v sodelovanju z omrežjem občin Povezanost v Alpah. Projekt speciAlps temelji na programu Naravna pestrost v občini avstrijske Zvezne dežele Vorarlberg/A.

S podporo fundacije Heidehof ter Lihtenštajnske pancivis fundacije.