S projektom PlurAlps želi lihtenštajnska občina nadaljevati obstoječe projekte in preko njih prebivalcem na vseh življenjskih področjih s pomočjo čezmejnega mreženja in izmenjave zagotoviti izjemen življenjski standard.

Integracija je lahko uspešna le, če občine v enaki meri upoštevajo potrebe lokalnega prebivalstva na eni in potrebe priseljencev na drugi strani. Vsi prebivalci se morajo v svojem bivalnem okolju počutiti dobro, da bodo v njem tudi radi ostali. V okviru EU-projekta PlurAlps omrežje občin na tej poti podpira 10 pilotnih občin . Skupaj z njimi si prizadeva razviti orodje oz. instrument za srednje in dolgoročno socialno načrtovanje v občinah in ga nato testirati v pilotskih občinah.

Skupnost Ruggell je najbolj severno ležeča občina v Lihtenštajnu, ki meji na Švico na zahodni in na Avstrijo na severni strani To je edina občina, ki skoraj v celoti leži na ravnini in se zato imenuje kolesarska vas kneževine Lihtenštajn. Tako kot drugje v Lihtenštajnu je v občini zelo dobro poskrbljenoza zagotavljanje socialnih storitev in storitev mobilnosti, pri čemer pa veliko na tem področju postori tudi država.

Ruggell je že pionir, ko gre za vključevanje javnosti v procese načrtovanja: 
 Tako sta se že začela izvajati dva projekta za povečanje kohezije in kakovosti življenja prebivalcev. V okviru participativnega procesa "Bivanje in življenje v starosti" so bile identificirane in zbrane želje in potrebe prebivalstva, ki bodo v prihodnje upoštevane pri oblikovanju življenjskega sloga in oblik bivanja. Določeni rezultati iz te raziskave se že izvajajo,tako npr. gradnja prijazna osebam z gibalnimi oviranostmi ali centralna služba za starejše prebivalstvo pri občinski upravi.

Poleg tega sta bila leta 2018 prvič organizirana Otroška konferencain Dogodek za otroke, v katerem je sodelovalo več kot 70 otrok. Na podlagi obeh dogodkov je bil izdelan Akcijski načrt z enajstimi ukrepi, k je bil sredi aprila predložen občinskemu svetu kot politični dokument Skupnost je tako na dobri poti do nagrade UNICEF "otroku prijazna občina", katere namen je zagotoviti kontinuiteto sodelovanja otrok in mladine.

Razlog za izvajanje tovrstnih dejavnosti je med drugim močna rast občine, tako industrije kot števila prebivalstva, ki zahteva celovito povezovanje in medsebojno sodelovanje celotnega prebivalstva. Leta 2000 je občina štela 1.744 prebivalcev, leta 2010 pa že 2.000. Danes ima Ruggel skoraj 2'300 prebivalcev - na srečo med njimi največ družin. Poleg novih šol in igrišč v vseh krajevnih skupnostih občine, bodo v prihodnjih letih potrebne dodatne naložbe v druge gradbene projekte Da bi lahko bile te naložbe izvedene čim bolj v interesu ciljnih skupin, bo občina prebivalstvo povabila k sodelovanju na delavnicah, pod skupnim naslovom "VisioRuggell" in jim tako omogočila aktivno participacijo pri oblikovanju skupne prihodnosti. 

Pri samo enajstih občinah v eni državi obstaja veliko oblik sodelovanja na različnih področjih. Še posebej pomembno je sodelovanje komisije "Gibanje-Srečanje": sedem občin v dolini alpskega Rena si je zadalo cilj okrepiti medsebojne odnose preko državnih meja. V ta namen je bila oblikovana pot med tremi državami, ki poteka iz Švice, preko Lihtenštajna (Ruggell) do Avstrije in ki povezuje vseh sedem občin (Gibanje), na njej pa letno potekajo različne skupne prireditve (Srečanje). Medtem ko na srečanju občinskih svetov poteka izmenjava stališč med občinskimi svetniki, potekajo tudi javni dogodki namenjeni celotnemu prebivalstvu. S sodelovanjem v projektu PlurAlps se občina Ruggell nadeja vzpostavitve dodatnih čezmejnih mrež, s katerimi želi zagotoviti boljšo medsebojno povezanost prebivalstva in izboljšati njegovo življenjsko kakovost.

Projekt PlurAlps finančno podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) preko programa alpskega prostora Interreg: Projekt PlurAlps.

Poleg tega 15 % stroškov sofinancira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).