Namen projekta »Povabilo v gozd« je ucenje razvijanja osebnega odnosa do narave, spoznavanje posledic nurij, ugotavljanje njihovih vzrokov, dojemanje sprememb.

 Projekt je zasnovan v obliki delavnic v gozdovih v bližini vrtcev in šol. Udeleženci se bodo ucili jezika narave, gozda, spoznavanja zdravilnih zelišc, posledic podnebnih sprememb in njihovih vzrokov,… S povezovanjem 4 obcin želimo spoznati tudi razlicna okolja in izmenjati izkušnje ter projektu dati vecjo prepoznavnost. Poleg izobraževalne vrednosti je projekt tudi promocijske narave. Z organizacijo dogodkov na šolah, v vrtcih, na javnih prostorih , z objavo v medijih, izdelavo zloženke, plakatov, izdelavo kratkega filma, fotografsko razstavo v naravi, predstavitvijo projekta na 6. kongresu Evropske mreže gozdne pedagogike želimo spodbuditi vse prebivalce naših obcin in tudi širše k razmišljanju o negativnih posledicah našega nacina življenja in clovekovih posegov v okolje ter k ukrepanju za izboljšanje nastalih razmer.

Cilj

Glavni cilji projekta so:

  • spoznavanje učinkov podnebnih sprememb in razumevanje njihovih vzrokov (spoznati in razumeti posledice neurij, onesnaževanja narave in okolja, segrevanja ozračja);
  • učenje naravnih procesov, pojasniti delovanje gozda kot ekosistema, pomen gozdov pri kroženju ogljika, predstaviti gozd kot ponor CO2;
  • pojasniti trajnostni razvoj v socialnem, ekonomskem in okoljskem vidiku, na primeru gospodarjenja z gozdovi;
  • prikazati soodvisnost med kvaliteto življenja in ohranjanjem narave in okolja;
  • izboljšanje odnosa med človekom in naravo, krepitev občutka povezanosti z naravo, razvijanje spoštovanja do narave;
  • razvijanje kritičnega odnosa do človekovih posegov v domače okolje;
  • spodbujanje ustvarjalnosti v naravi preko izkustvenega učenja;
  • spoznavanje različnih okolij in izmenjava izkušenj in krepitev prijateljskih vezi;
  • posredovanje učenja z igro in omogočiti učenje z igro;
  • razvijanje moralno-etične zavesti in odgovornosti do narave, okolja in prostora

Oblikoval se je nov cilj "Gozdni ponedeljek" kot izziv za samostojno življenje projekta po zaključku. "Gozdni ponedeljek" pomeni vsak ponedeljek ne glede na vremenske razmere prebiti v gozdu. Gozdni ponedeljek pomeni življenje projekta v prihodnje, kot tudi platformo za razvijanje vsebin, ki jih zahteva projekt glede podnebnih sprememb in pomena gozda v povezavi z njimi. Nekateri vrtci in šole "Gozdni ponedeljek" že izvajajo. Projekt se že širi na sosednje občine in je s strani Zavoda RS za šolstvo podprt kot inovacijski projekt. Kot stranski produkt Povabila v gozd nastaja tudi nov turistični produkt - gozdni treking. Vodenje turistov skozi naše gozdove bo ustvarilo turizem z dodano vrednostjo ( zdravilna, pustolovska, izobraževalna, edinstvena). Razmišljamo tudi o "Gozdnem vrtcu" ... in delujemo v smeri spremembe zakonodaje, da bi le ta omogočala izvajanje varstva otrok v odprtem učnem okolju.

Izvedba

Dogovori o izvajanu projekta, organizaciji in priprava vsebinskega okvirja za izvajanje delavnic (skupaj 6 sestankov delovne skupine in koordinatorjev). Izvedli smo predstavitve po občinah, šolah, vrtcih (10x). Sodelovali smo na Veronikinem festivalu v Kamniku in predstavili projekt na Kongresu gozdne pedagogike v Freisingu. V Kamniku in Bovcu smo uredili 2 zeliščna vrtička, ki jih nekateri učitelji že uporabljajo za "učilnico". Izvedene so bile delavnice v vrtcih (21), v šolah (22), delavnice za strokovne delavce (9). Izdelali smo metodologijo za evalvacijo projekta, več objav v medijih. Imeli smo več sestankov z Zavodom RS za šolstvo glede sodelovanja in njihove podpore projektu - vključili so ga med inovacijske projekte. Vse dejavnosti so dokumentirane s fotografijami in posneta sta tudi 2 filma. Vzpostavili smo tudi novo Facebook stran "Gozdni ponedeljek", kjer bomo objavljali najnovejše informacije, izmenjavo mnenj, objavo dogodkov.

Učinek

Takoj po začetku izvajanja projekta nas je presenetil zelo dober odziv na strani šol in vrtcev, ... ljudje se navdušujejo nad projektom in k izvajanju se je priključilo veliko prostovoljcev (študentje, taborniki, posamezniki,...). Oblikoval se je nov cilj "Gozdni ponedeljek" kot izziv za samostojno življenje projekta po zaključku, kot tudi platforma za razvijanje vsebin, ki jih zahteva projekt glede podnebnih sprememb in pomena gozda v povezavi z njimi. "Gozdni ponedeljek" pomeni vsak ponedeljek ne glede na vremenske razmere prebiti v gozdu. V nadaljevanju bomo izvajanje projekta usmerili v delo z učitelji, vzgojitelji v smislu širjenja gozdnega ponedeljka in trajnega učenja v naravi. Projekt se že širi na sosednje občine in je s strani Zavoda RS za šolstvo podprt kot inovativni projekt. Vanj so vključene šole in vrtci iz vseh štirih občin.

Udeleženec

Projekt izvajamo občine Bovec (koordinator Patricija Muršič), Bohinj (ko.- Milena Košnik), Kranjska gora (ko.- Vida černe) in Kamnik (ko.- Barbara Strajnar).

Pri projektu sodelovajo: Občine Bovec, Bohinj, Kranjska gora in Kamnik, gozdarji, taborniki, MCK Kamnik, Turizem Bohinj, strokovnjaki s področja gozdne pedagogike (mag. Natalija Gyorek, Jaka Šubic, Manca Irt, Irena Dokl, Taja Brinovec, OŠ (Frana Albrehta z podružnicami, Toma Brejca, Šmartno z podružnicami, Stranje, Josipa Vandota , Toneta čufaraja , 16. december Mojstrana, dr. Janez Mencinger - Bovec),vrtci (VVZ Antona Medveda Kamnik, Bovec, Josipa Vandota, dr. Janez Mencinger), Zavod RS za šolstvo, prostovoljci.

Obdobje trajanja

Projekt bo trajal 2 leti. Začel se bo izvajati februarja 2011 in končal decembra 2012.
Februar 2011 - bo potekala predstavitev projekta vrtcem in šolam ter dogovori o sodelovanju.
Marec 2011 - se bodo začele izvajati delavnice.
Od marca 2011 do februarja 2012 - izdelava publikacije.
Izvedba ekskurzij: 2 v letu 2011 in 2 v letu 2012.
Od marca 2011 do decembra 2012 - izdelava kratkega filma in fotografske razstave.
Javne predstavitve projekta: ves čas trajanja projekta.
Junij 2011 - predstavitev na 6. kongresu gozdne pedagogike
December 2012 - zaključna konferenca.

Barbara Strajnar
Občina Kamnik/SL
+386 183 181 23
barbara.strajnar@kamnik.si