Potek gradnje nove stanovanjske četrti v Cogninu spremlja okoljska pisarna

Kaj smo dosegli s projektom?

Pri gradnji nove stanovanjske četrti, locirane na območju ekološkega koridorja med gorskima masivoma Bauges in Chartreuse, imajo ključno vlogo okoljski vidiki, kar je tudi razlog, da izvajanje gradbenega projekta spremlja pooblaščena okoljska pisarna. Pomemben dosežek pri tem je, da so začeli izvajalci gradenj pri svojem delu bolj ozaveščeno upoštevati okoljske vidike.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Za uspešno usklajevanje okoljevarstvenih vidikov se morajo vsi sodelujoči deležniki (nvestitorji, okoljska pisarna in gradbena podjetja) med seboj povezati že v začetni fazi projekta. Nujno se morajo dogovoriti glede skupnih okoljskih ciljev in jih nato tudi upoštevati.

Da bi bilo sploh možno opredeliti okoljske cilje, je nujno potrebno obsežno znanje o ekosistemu in njegovih potrebah. Vsi udeleženci se morajo zavedati ekološke vrednosti in vloge, ki jo imajo flora in favna, vrstno pestra obrečna pokrajina ter mokriščain gozdovi v neposredni okolici. Celovita diagnoza vseh teh habitatov je bila opravljena v Cogninu in jo gradbeno podjetje uporablja kot podlago pri svojem delu.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Največji izziv je bil zagotoviti, da bodo investitorji navodila okoljske pisarne tudi dosledno izvajali in jih posredovali gradbenim podjetjem.

Claire Gabzdyl
Cognin/F
00386 4 79 60 12 34
claire.gabzdyl@cognin.fr