Odgovornost javnosti za mokrišča

Kaj smo dosegli s projektom?

Varstvo in upravljanje tridesetih mokrišč na območju Chambéry métropole ureja akcijski načrt za varstvo in gospodarjenje z mokrišči. Dokument tako vsebuje podroben opis prvotnega stanja biotopov in določa ukrepe, ki so nujni za učinkovito ohranjanje ali renaturacijo mokrišč.

Zaradi zagotavljanja učinkovitega varstva teh območij so se partnerji v projektu že na samem začetku lotili urejanja razmer glede njihovega lastništva. Skoraj 80 % zemljišč je namreč v zasebni lasti. Da bi lahko samostojno odločali o rabi mokrišč ali jih kupili, so pristojni v Chambéry métropole najprej stopili v stik z vsemi lastniki zemljišč, ti pa naj bi se za prodajo odločali zaradi finančnih spodbud. Tema odprtih pogovorov z lastniki je bila trajnostna raba zemljišč.

Da bi lahko upravičila uporabo javnih sredstev na zasebnih zemljiščih, si regija zdaj prizadeva, da bi mokrišča razglasila za območja javnega interesa.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Projekt takšnega obsega nujno potrebuje jasno politično podporo in sodelovanje celotne regije, ravno tako pa tudi močno voljo za ohranitev teh dragocenih in vrstno bogatih biotopov.

Iz tega izhaja zaveza, da se morajo v zasnovi conacije prostora upoštevati tudi mokrišča in da bo treba določiti ustrezen pravni akt, ki bo urejal področje gospodarjenja s temi zemljišči.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Zaradi projektov, ki prinašajo dodano vrednost gospodarskemu razvoju regije, se lahko seveda pojavijo konflikti. Med različnimi interesi pri vprašanjih prostorskega načrtovanja je vedno obstajala konkurenca. Dobri stiki z lastniki večinoma zasebnih zemljišč so osnovnega pomena za vse dejavnosti, saj lahko izvajanje ukrepov zaradi negativnega odnosa lastnikov zemljišč postane neuspešno.

Céline Cuvet Giunta
Amt für Umwelt, Les Belleville/F
0033 6 72 49 76 90
Environnement@lesbelleville.fr