HEALPS 2

Projekti / HEALPS 2
HEALPS 2

Cilj projekta

Zdravilne Alpe: turizem, temelječ na naravnih zdravstvenih virih, kot strateška inovacija za razvoj alpskih regij

Trajanje projekta: 2019 - 2022
Partnerji: Paracelsus Medical University Salzburg/AT,, ALPARC – the Network of Alpine Protected Areas/FR,, National Research Council/IT,, Scientific Research Centre Bistra Ptuj/SL,, Innovation and Technology Transfer Salzburg/AT,, University of Applied Sciences HTW Chur/CH,, Association of the Route of Spa Towns in the Massif central area/FR,, Development centre Murska Sobota/SL, Management Body of the Ossola Protected Areas/IT,, MOXOFF SPA/IT,, Community Network Alliance in the Alps/DE
Financiranje: Skupno financiranje projektov: 2.169.952,00 EUR
financiranje projektov AidA: 184.998,60 EUR
Tematski sklopi: ustvarjanje regionalne dodane vrednosti in lokalna oskrba , trajnostni turizem , varstvo narave in urejanje krajine
Financerji: financiranje projektov AidA: Evropski sklad za regionalni razvoj: Interreg Program Območje Alp (85%), Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (5%)

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je razviti model trajnostnega izkoriščanja alpskih naravnih virov za zdravstvene in turistične namene. Izvedba modela v pilotnih regijah bo predstavljala testno fazo za preverjanje izvedljivosti inovativnega pristopa in vključevanja potreb lokalnih zainteresiranih strani. Po eni strani bo bistvenega pomena inovativno in matematično raziskovanje, po drugi strani pa bo z vključenostjo lokalnih oblasti, nevladnih organizacij in zavarovanih območij zagotovljena povezava s potrebami in občutljivostjo teritorijev. Na ta način bo omogočen pristop ukrepanja, ki bo usmerjen k trajnostni rabi in ohranjanju alpskih naravnih virov.

Delovni sklopi projekta

Prvi delovni sklop bo nadgrajeval rezultate projekta HEALPS, ki je bil izveden v okviru strategije EUSALP in sklada ARPAF. Njegov glavni cilj je doseči globlje razumevanje glede oblikovanja politik in razvijanja proizvodov na področju zdravstvenega turizma ter pri tem prepoznati in opredeliti strateške dejavnike uspeha. Za ta namen bodo karakteristike nekaterih turističnih alpskih regij preučene s kvalitativnimi in kvantitativnimi pristopi. Nato bo izdelano inovativno digitalno matematično orodje za oblikovanje semantičnega modela alpskih zdravstvenih virov.

Ti rezultati bodo podlaga za dejavnosti drugega delovnega sklopa, ki se bo osredotočil na zagotavljanje učinkovitega četvernega vključevanja zainteresiranih skupin na regijski in nadnacionalni ravni pa tudi na krepitev uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije v razvoju turizma. Nadaljnji cilj je razvoj inovacijskega modela alpskega zdravstvenega turizma, ki se bo opiral na prispevke predhodnega delovnega sklopa.

Končno bo tretji delovni sklop poskrbel za širjenje rezultatov projekta s paketom orodij za usposabljanje, ki je bil ustvarjen namensko za implementacijo in trajno uporabo teh orodij za razvoj alpskih regij.

Končni cilj projekta je spodbujanje pozicioniranja alpskega prostora kot atraktivne lokacije za promocijo zdravja na svetovni ravni.

Več informacij na povezavi: https://www.alpine-space.eu/projects/healps-2/en/home