speciAlps2

Projekti / speciAlps2
speciAlps2

Cilj projekta

Trajnostno povezovanje naravnih bogastev in oddiha iščočih

Trajanje projekta: 2020 – 2022
Partnerji: CIPRA International, Štiri še neimenovane pilotne regije iz različnih alpskih držav
Financiranje: Proračun projekta: 238.636 €
Financiranje BMU: 229.359 €
Tematski sklopi: kakovost bivanja v alpskem prostoru , trajnostni turizem , varstvo narave in urejanje krajine
Financerji: Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev

 

 

 

 

 

 Vse več ljudi išče oddih in sprostitev v alpskih naravi. Krepitvi omenjenega trenda pa ne botruje le kriza zaradi koronavirusa, marveč tudi rastoči družbeni pritisk po vse zahtevnejših dosežkih. Posledice tega vplivajo na živalski in rastlinski svet, kakor tudi na destinacije, na tamkajšnjo infrastrukturo in na lokalno prebivalstvo. Projekt speciAlps 2 je namenjen osveščanju o pomembnosti zaščite narave in krajine v Alpah ter snovanju ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev.

 

 

 

 

 

 Zakaj ne bi alpskega cvetja zgolj občudovali in preprosto ne trgali? Zakaj ne bi namesto tacanja križem kražem po travinjah in poljanah preprosto sledili označenim pohodniškim potem? In zakaj ne bi gamsov preprosto opazovali od daleč, namesto da bi jih vznemirjali z zasledovanjem čez drn in strn? Trajnostni turizem izkustvo narave povezuje z varstvom okolja. Pomembno je, da se obiskovalke in obiskovalci zavedamo posebnosti narave in krajine ter upoštevamo ustrezna pravila vedenja na teh izjemno občutljivih krajih. Projekt speciAlps2 je namenjen osveščanju tako gostij in gostov kot tudi lokalnega prebivalstva o raznolikosti in raznovrstnosti alpske flore in favne ter o bontonu ravnanja v naravi. Projektni partnerji motrijo ustrezne ukrepe za vodenje obiskovalk in obiskovalcev ter jih preskušajo v štirih pilotnih regijah v različnih alpskih državah. Nad uveljavljanjem posameznih ukrepov na izbranih območjih bdijo lokalne delovne skupine ter koordinatorice in koordinatorji projektnih aktivnosti. Sodelujoči pri projektu bodo o rešitvah in primerih dobre prakse razpravljali na dveh mednarodnih srečanjih in na spletni delavnici.

SpeciAlps2 temelji in gradi na izsledkih ter spoznanjih projekta »speciAlps: odkrivanje, ohranjanje in širjenje biotske raznovrstnosti med alpskimi občinami«.

 

Cilji projekta:

  • Približevanje naravnih alpskih bogastev v štirih pilotnih regijah tako lokalnemu prebivalstvu kot turističnim obiskovalkam in obiskovalcem ter osveščanje vseh segmentov populacije o potrebi po zaščiti omenjenih biserov.
  • Zbiranje uspešnih primerov vodenja obiskovalk in obiskovalcev in nadgrajevanje uspešnih pristopov v učinkovite in prenosljive ukrepe.
  • Spodbujanje mednarodnega sodelovanja v alpskem prostoru z organizacijo srečanj in izmenjav med projektnimi pilotskimi regijami.
  • Izpostavljanje Alpske konvencije kot vodila za skupnosti in regije, s poudarkom na tematiki trajnostnega turizma, biotske raznovrstnosti ter varstva narave in krajine.

Učinek:

  • Projekt je namenjen spodbujanju turističnih obiskovalk in obiskovalcev ter lokalnega prebivalstva v pilotnih regijah k obzirnemu, neškodljivemu ravnanju z naravo in v naravi.
  • Izsledki projekta bodo predstavljali pobudo in spodbudo za vzpostavitev ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev in varstvo narave tudi v drugih alpskih občinah in regijah.

 Projektni partnerj:

  • Omrežje občin »Povezanost v Alpah«
  • CIPRA International
  • Štiri še neimenovane pilotne regije iz različnih alpskih držav

Trajanje: November 2020 december 2022

Financiranje: Projekt SpeciAlps2 finančno podpira Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMU).

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Stefanie Bauer, Vodenje projektov speciAlps2